Ưu đãi Vip 1 1 Có thể mua gói đại lễ Vip cấp 1
2 Giới hạn Hộp cơm hải tặc có thể dùng mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần
3 Trục vớt đáy biển mỗi ngày có thể vớt 10 lần
4 Khiêu chiến đấu trường mỗi ngày có thể thách thức thêm 1 lần
5 Giới hạn thể lực tăng thêm 3 điểm
6 Tiền thưởng nhiệm vụ mỗi ngày có thể tăng thêm 5 lần
7 Giới hạn balo tăng lên là 36 ô
8 Khiêu chiến boss phụ bản có thể khiêu chiến thêm 1 lần
9 Xưng bá hải vực mỗi ngày có thể tăng thêm 3 lần
Ưu đãi Vip 2 1 Có thể mua gói đại lễ Vip cấp 2
2 Giới hạn Hộp cơm hải tặc có thể dùng mỗi ngày có thể sử dụng 5 lần
3 Trục vớt đáy biển mỗi ngày có thể vớt 11 lần
4 Khiêu chiến đấu trường mỗi ngày có thể thách thức thêm 3 lần
5 Giới hạn thể lực tăng thêm 5 điểm
6 Tiền thưởng nhiệm vụ mỗi ngày có thể tăng thêm 6 lần
7 Giới hạn balo tăng lên là 42 ô
8 Khiêu chiến boss phụ bản có thể khiêu chiến thêm 2 lần
9 Xưng bá hải vực mỗi ngày có thể tăng thêm 6 lần
10 Có thể mua quỹ tân thủ
11 Có thể ngay lập tức kết thúc làm mới bí bảo
12 Có thể ngay lập tức kết thúc làm quán rượu
Ưu đãi Vip 3 1 Có thể mua gói đại lễ Vip cấp 3
2 Giới hạn Hộp cơm hải tặc có thể dùng mỗi ngày có thể sử dụng 6 lần
3 Trục vớt đáy biển mỗi ngày có thể vớt 12 lần
4 Khiêu chiến đấu trường mỗi ngày có thể thách thức thêm 4 lần
5 Giới hạn thể lực tăng thêm 6 điểm
6 Tiền thưởng nhiệm vụ mỗi ngày có thể tăng thêm 6 lần
7 Giới hạn balo tăng lên là 45 ô
8 Khiêu chiến boss phụ bản có thể khiêu chiến thêm 2 lần
9 Xưng bá hải vực mỗi ngày có thể tăng thêm 9 lần
10 Có thể mua quỹ tân thủ
11 Có thể ngay lập tức kết thúc làm mới bí bảo
12 Có thể ngay lập tức kết thúc làm quán rượu 
Ưu đãi Vip 4 1 Có thể mua gói đại lễ Vip cấp 4
2 Giới hạn Hộp cơm hải tặc có thể dùng mỗi ngày có thể sử dụng 7 lần
3 Trục vớt đáy biển mỗi ngày có thể vớt 20 lần
4 Khiêu chiến đấu trường mỗi ngày có thể khiêu chiến thêm 5 lần
5 Giới hạn thể lực tăng thêm 10 điểm
6 Tiền thưởng nhiệm vụ mỗi ngày có thể tăng thêm 7 lần
7 Giới hạn balo tăng lên là 48 ô
8 Khiêu chiến boss phụ bản có thể khiêu chiến thêm 2 lần
9 Xưng bá hải vực mỗi ngày có thể tăng thêm 12 lần
10 Có thể mua quỹ tân thủ
11 Có thể ngay lập tức kết thúc làm mới bí bảo
12 Có thể ngay lập tức kết thúc làm quán rượu 
Ưu đãi Vip 5 1 Có thể mua gói đại lễ Vip cấp 5
2 Giới hạn Hộp cơm hải tặc có thể dùng mỗi ngày có thể sử dụng 9 lần
3 Trục vớt đáy biển mỗi ngày có thể vớt 25 lần
4 Khiêu chiến đấu trường mỗi ngày có thể khiêu chiến thêm 7 lần
5 Giới hạn thể lực tăng thêm 15 điểm
6 Tiền thưởng nhiệm vụ mỗi ngày có thể tăng thêm 8 lần
7 Giới hạn balo tăng lên là 54 ô
8 Khiêu chiến boss phụ bản có thể khiêu chiến thêm 2 lần
9 Xưng bá hải vực mỗi ngày có thể tăng thêm 15 lần
10 Có thể mua quỹ tân thủ
11 Có thể ngay lập tức kết thúc làm mới bí bảo
12 Có thể ngay lập tức kết thúc làm quán rượu 
Ưu đãi Vip 6 1 Có thể mua gói đại lễ Vip cấp 6
2 Giới hạn Hộp cơm hải tặc có thể dùng mỗi ngày có thể sử dụng 11 lần
3 Trục vớt đáy biển mỗi ngày có thể vớt 35 lần
4 Khiêu chiến đấu trường mỗi ngày có thể khiêu chiến thêm 9 lần
5 Giới hạn thể lực tăng thêm 20 điểm
6 Tiền thưởng nhiệm vụ mỗi ngày có thể tăng thêm 9 lần
7 Giới hạn balo tăng lên là 60 ô
8 Khiêu chiến boss phụ bản có thể khiêu chiến thêm 2 lần
9 Xưng bá hải vực mỗi ngày có thể tăng thêm 18 lần
10 Có thể mua quỹ tân thủ
11 Có thể ngay lập tức kết thúc làm mới bí bảo
12 Có thể ngay lập tức kết thúc làm quán rượu 
Ưu đãi Vip 7 1 Có thể mua gói đại lễ Vip cấp 7
2 Giới hạn Hộp cơm hải tặc có thể dùng mỗi ngày có thể sử dụng 13 lần
3 Trục vớt đáy biển mỗi ngày có thể vớt 55 lần
4 Khiêu chiến đấu trường mỗi ngày có thể khiêu chiến thêm 11 lần
5 Giới hạn thể lực tăng thêm 25 điểm
6 Tiền thưởng nhiệm vụ mỗi ngày có thể tăng thêm 10 lần
7 Giới hạn balo tăng lên là 66 ô
8 Khiêu chiến boss phụ bản có thể khiêu chiến thêm 3 lần
9 Xưng bá hải vực mỗi ngày có thể tăng thêm 21 lần
10 Có thể mua quỹ tân thủ
11 Có thể ngay lập tức kết thúc làm mới bí bảo
12 Có thể ngay lập tức kết thúc làm quán rượu 
13 Kịch bản càn quét mỗi lần giảm bớt 30s
Ưu đãi Vip 8 1 Có thể mua gói đại lễ Vip cấp 8
2 Giới hạn Hộp cơm hải tặc có thể dùng mỗi ngày có thể sử dụng 15 lần
3 Không giới hạn số lần Trục vớt đáy biển mỗi ngày
4 Khiêu chiến đấu trường mỗi ngày có thể khiêu chiến thêm 13 lần
5 Giới hạn thể lực tăng thêm30 điểm
6 Tiền thưởng nhiệm vụ mỗi ngày có thể tăng thêm 11 lần
7 Giới hạn balo tăng lên là 72 ô
8 Khiêu chiến boss phụ bản có thể khiêu chiến thêm 3 lần
9 Xưng bá hải vực mỗi ngày có thể tăng thêm 23 lần
10 Có thể mua quỹ tân thủ
11 Có thể ngay lập tức kết thúc làm mới bí bảo
12 Có thể ngay lập tức kết thúc làm quán rượu 
13 Lập tức hoàn thành càn quét phụ bản
14 Vớt đáy biển có thể liên tục vớt 10 lần
Ưu đãi Vip 9 1 Có thể mua gói đại lễ Vip cấp 9
2 Giới hạn Hộp cơm hải tặc có thể dùng mỗi ngày có thể sử dụng 17 lần
3 Không giới hạn số lần Trục vớt đáy biển mỗi ngày
4 Khiêu chiến đấu trường mỗi ngày có thể khiêu chiến thêm 15 lần
5 Giới hạn thể lực tăng thêm 35 điểm
6 Tiền thưởng nhiệm vụ mỗi ngày có thể tăng thêm 12 lần
7 Giới hạn balo tăng lên là 78 ô
8 Khiêu chiến boss phụ bản có thể khiêu chiến thêm 3 lần
9 Xưng bá hải vực mỗi ngày có thể tăng thêm 27 lần
10 Có thể mua quỹ tân thủ
11 Có thể ngay lập tức kết thúc làm mới bí bảo
12 Có thể ngay lập tức kết thúc làm quán rượu 
13 Lập tức hoàn thành càn quét phụ bản
14 Vớt đáy biển có thể liên tục vớt 10 lần
Ưu đãi Vip 10 1 Có thể mua gói đại lễ Vip cấp 10
2 Giới hạn Hộp cơm hải tặc có thể dùng mỗi ngày có thể sử dụng 19 lần
3 Không giới hạn số lần Trục vớt đáy biển mỗi ngày
4 Khiêu chiến đấu trường mỗi ngày có thể khiêu chiến thêm 17 lần
5 Giới hạn thể lực tăng thêm 40 điểm
6 Tiền thưởng nhiệm vụ mỗi ngày có thể tăng thêm 13 lần
7 Giới hạn balo tăng lên là 84 ô
8 Khiêu chiến boss phụ bản có thể khiêu chiến thêm 3 lần
9 Xưng bá hải vực mỗi ngày có thể tăng thêm 30 lần
10 Có thể mua quỹ tân thủ
11 Có thể ngay lập tức kết thúc làm mới bí bảo
12 Có thể ngay lập tức kết thúc làm quán rượu 
13 Lập tức hoàn thành càn quét phụ bản
14 Vớt đáy biển có thể liên tục vớt 10 lần
Ưu đãi Vip 11 1 Có thể mua gói đại lễ Vip cấp 11
2 Giới hạn Hộp cơm hải tặc có thể dùng mỗi ngày có thể sử dụng 21 lần
3 Không giới hạn số lần Trục vớt đáy biển mỗi ngày
4 Khiêu chiến đấu trường mỗi ngày có thể khiêu chiến thêm 19 lần
5 Giới hạn thể lực tăng thêm 45 điểm
6 Tiền thưởng nhiệm vụ mỗi ngày có thể tăng thêm 14 lần
7 Giới hạn balo tăng lên là 90 ô
8 Khiêu chiến boss phụ bản có thể khiêu chiến thêm 4 lần
9 Xưng bá hải vực mỗi ngày có thể tăng thêm 33 lần
10 Có thể mua quỹ tân thủ
11 Có thể ngay lập tức kết thúc làm mới bí bảo
12 Có thể ngay lập tức kết thúc làm quán rượu 
13 Lập tức hoàn thành càn quét phụ bản
14 Vớt đáy biển có thể liên tục vớt 10 lần
Ưu đãi Vip 12 1 Có thể mua gói đại lễ Vip cấp 12
2 Giới hạn Hộp cơm hải tặc có thể dùng mỗi ngày có thể sử dụng 23lần
3 Không giới hạn số lần Trục vớt đáy biển mỗi ngày
4 Khiêu chiến đấu trường mỗi ngày có thể khiêu chiến thêm 21 lần
5 Giới hạn thể lực tăng thêm 50 điểm
6 Tiền thưởng nhiệm vụ mỗi ngày có thể tăng thêm 15 lần
7 Giới hạn balo tăng lên là 96 ô
8 Khiêu chiến boss phụ bản có thể khiêu chiến thêm 4 lần
9 Xưng bá hải vực mỗi ngày có thể tăng thêm 36 lần
10 Có thể mua quỹ tân thủ
11 Có thể ngay lập tức kết thúc làm mới bí bảo
12 Có thể ngay lập tức kết thúc làm quán rượu 
13 Lập tức hoàn thành càn quét phụ bản
14 Vớt đáy biển có thể liên tục vớt 10 lần
Ưu đãi Vip 13 1 Có thể mua gói đại lễ Vip cấp 13
2 Giới hạn Hộp cơm hải tặc có thể dùng mỗi ngày có thể sử dụng 25 lần
3 Không giới hạn số lần Trục vớt đáy biển mỗi ngày
4 Khiêu chiến đấu trường mỗi ngày có thể khiêu chiến thêm 25 lần
5 Giới hạn thể lực tăng thêm 55 điểm
6 Tiền thưởng nhiệm vụ mỗi ngày có thể tăng thêm 15 lần
7 Giới hạn balo tăng lên là 102 ô
8 Khiêu chiến boss phụ bản có thể khiêu chiến thêm 4 lần
9 Xưng bá hải vực mỗi ngày có thể tăng thêm 39 lần
10 Có thể mua quỹ tân thủ
11 Có thể ngay lập tức kết thúc làm mới bí bảo
12 Có thể ngay lập tức kết thúc làm quán rượu 
13 Lập tức hoàn thành càn quét phụ bản
14 Vớt đáy biển có thể liên tục vớt 10 lần
Ưu đãi Vip 14 1 Có thể mua gói đại lễ Vip cấp 14
2 Giới hạn Hộp cơm hải tặc có thể dùng mỗi ngày có thể sử dụng 27 lần
3 Không giới hạn số lần Trục vớt đáy biển mỗi ngày
4 Khiêu chiến đấu trường mỗi ngày có thể khiêu chiến thêm 30 lần
5 Giới hạn thể lực tăng thêm 60 điểm
6 Tiền thưởng nhiệm vụ mỗi ngày có thể tăng thêm 15 lần
7 Giới hạn balo tăng lên là 108 ô
8 Khiêu chiến boss phụ bản có thể khiêu chiến thêm 4 lần
9 Xưng bá hải vực mỗi ngày có thể tăng thêm 42 lần
10 Có thể mua quỹ tân thủ
11 Có thể ngay lập tức kết thúc làm mới bí bảo
12 Có thể ngay lập tức kết thúc làm quán rượu 
13 Lập tức hoàn thành càn quét phụ bản
14 Vớt đáy biển có thể liên tục vớt 10 lần
Ưu đãi Vip 15 1 Có thể mua gói đại lễ Vip cấp 15
2 Giới hạn Hộp cơm hải tặc có thể dùng mỗi ngày có thể sử dụng 30 lần
3 Không giới hạn số lần Trục vớt đáy biển mỗi ngày
4 Khiêu chiến đấu trường mỗi ngày có thể khiêu chiến thêm 40 lần
5 Giới hạn thể lực tăng thêm 65 điểm
6 Tiền thưởng nhiệm vụ mỗi ngày có thể tăng thêm 15 lần
7 Giới hạn balo tăng lên là 108 ô
8 Khiêu chiến boss phụ bản có thể khiêu chiến thêm 5 lần
9 Xưng bá hải vực mỗi ngày có thể tăng thêm 45 lần
10 Có thể mua quỹ tân thủ
11 Có thể ngay lập tức kết thúc làm mới bí bảo
12 Có thể ngay lập tức kết thúc làm quán rượu 
13 Lập tức hoàn thành càn quét phụ bản
14 Vớt đáy biển có thể liên tục vớt 10 lần
Ưu đãi Vip 16 1 Có thể mua gói đại lễ Vip cấp 16
2 Giới hạn Hộp cơm hải tặc có thể dùng mỗi ngày có thể sử dụng 33 lần
3 Không giới hạn số lần Trục vớt đáy biển mỗi ngày
4 Khiêu chiến đấu trường mỗi ngày có thể khiêu chiến thêm 40 lần
5 Giới hạn thể lực tăng thêm 70 điểm
6 Tiền thưởng nhiệm vụ mỗi ngày có thể tăng thêm 15 lần
7 Giới hạn balo tăng lên là 108 ô
8 Khiêu chiến boss phụ bản có thể khiêu chiến thêm 5 lần
9 Xưng bá hải vực mỗi ngày có thể tăng thêm 48 lần
10 Có thể mua quỹ tân thủ
11 Có thể ngay lập tức kết thúc làm mới bí bảo
12 Có thể ngay lập tức kết thúc làm quán rượu 
13 Lập tức hoàn thành càn quét phụ bản
14 Vớt đáy biển có thể liên tục vớt 10 lần
Ưu đãi Vip 17 1 Có thể mua gói đại lễ Vip cấp 17
2 Giới hạn Hộp cơm hải tặc có thể dùng mỗi ngày có thể sử dụng 36 lần
3 Không giới hạn số lần Trục vớt đáy biển mỗi ngày
4 Khiêu chiến đấu trường mỗi ngày có thể khiêu chiến thêm 40 lần
5 Giới hạn thể lực tăng thêm 75 điểm
6 Tiền thưởng nhiệm vụ mỗi ngày có thể tăng thêm 15 lần
7 Giới hạn balo tăng lên là 108 ô
8 Khiêu chiến boss phụ bản có thể khiêu chiến thêm 5 lần
9 Xưng bá hải vực mỗi ngày có thể tăng thêm 50 lần
10 Có thể mua quỹ tân thủ
11 Có thể ngay lập tức kết thúc làm mới bí bảo
12 Có thể ngay lập tức kết thúc làm quán rượu 
13 Lập tức hoàn thành càn quét phụ bản
14 Vớt đáy biển có thể liên tục vớt 10 lần